از سال 1370

شرکت دانش بنیان گاز افروز

با مشعل های پیش مخلوط هوشمند ما ؛ آینده ای روشن و پایدار را تجربه کنید .  فناوری پیشرفته ما مصرف انرژی را به حداقل می رساند و باز دهی را به حد اکثر افزایش میدهد.